Formularz Zgłoszenia

Start

 

 


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2017

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

 

20 KWIETNIA RZESZÓW HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”

 

3) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej i inne działy w tym  instrumenty:
Nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media,  internet a pozyskiwaniu nowych pracodawców w urzędach pracy. Media społecznościowe" - NOWOŚĆ -

 


21 KWIETNIA KATOWICE HOTEL "DIAMENT PLAZA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Doradca klienta a nowe metody pracy z osobą bezrobotną, IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring. IPD, profilowywanie – nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy" - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy oraz osób zamujących się egzekucja i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce. - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy
„Dostęp do informacji publicznej w praktyce – udostępnianie i odmowa udostępniania informacji w aspekcie prawnym. Administrator Bezpieczeństwa Informacji”

 


21 KWIETNIA WARSZAWA HOTEL "COLIBRA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla pracowników PUP:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, cudzoziemca przez pracownika PUP. Współpraca z doradcą"

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce.” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku”

 

 

26 KWIETNIA WROCŁAW HOTEL "CAMPANILE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw. , specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów i usług rynku pracy:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r.ż. - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku z pomocą de minimis w 2017 roku  – praktyka”

 

3) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej i inne działy w tym , instrumenty:
Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy – nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media ,  internet a pozyskiwaniu pracodawców. - NOWOŚĆ -

 

 

27 KWIETNIA POZNAŃ HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka"

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe  refundacja składek ZUS – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja i realizacja bonów i nowych dofinansowań” - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Procedura administracyjna od a do z – jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce Urzędu Pracy. Kodeks postępowania administracyjnego" - NOWOŚĆ -

 

28 KWIETNIA ŁÓDŹ HOTEL "TABACO"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek osób zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku oraz inne instrumenty aktywizacji  z pomocą de minimis” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej i inne działy, instrumenty:
Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy –nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media ,  internet a pozyskiwaniu pracodawców. Media społecznościowe. - NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS. IPD i profile.

 

4) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, specjalistów ds. programów i księgowych:
„Analiza finansowa i biznes plan działalności gospodarczej dotowanych ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski” - NOWOŚĆ -


 

10 MAJA LUBLIN HOTEL "VICTORIA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat - zarządzanie i realizacja projektów z EFS realizowanych przez  urzędy pracy w 2017 roku. Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków,  uczestników, monitoring i sprawozdawczość oraz rozliczenia" - NOWOŚĆ -

2) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka"

 

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe  refundacja składek ZUS – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja i realizacja bonów i nowych dofinansowań” - NOWOŚĆ -

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

20 - 21 KWIECIEŃ 2017  KOBYLNICA koło Poznania Hotel „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA: 1190 ZŁ/OS (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat  dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność pracy doradcy klienta, nowa rola doradcy instytucjonalnego w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów PUP z pracodawcami i innymi podmiotami

3) Nowy  warsztat  dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat  w  zarządzaniu oraz realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy w 2017,  nowe wytyczne  kwalikowania wydatków, działania informacyjno - promocyjne, kwalifikowalność uczestników, monitoring rzeczowy, kwalifikacje”

- NOWOŚĆ -

 

4) Nowy warsztat dla księgowych:

Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont wg rozporządzenia  tj  Dz. U. z 2013 poz. 289  dla urzędów pracy - praktyczne aspekty teoria i praktyka.
- NOWOŚĆ -

 


24-25 KWIECIEŃ 2017
SEROCK koło Warszawy HOTEL*** „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Swiadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja . Assessment. Nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy"

- NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i uslug rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2017”

- NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Rola ewidencji i rejestracji w profilowaniu klientów urzędu pracy – dane w trakcie rejestracji osób ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, umiejętności i uprawnień. Postępowanie administracyjne KPA, świadczenia FP”

 

4) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej i inne działy w tym  instrumenty:
Nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media,  internet a pozyskiwaniu nowych pracodawców w urzędach pracy . Media społecznościowe.
- NOWOŚĆ -

 


27 - 28 KWIECIEŃ  2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA: 1190 ZŁ/OS (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla osób zajmujących się  zamówieniami publ. oraz pracowników urzędu pracy:
„Zamówienia publiczne do 30000 euro w urzędach pracy realizowane przez działy organizacyjne – zamówienia na dostawy w tym na zakupy informatyczne, usługi pocztowe”
- NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw. oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Zmiana profili”

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie  działy:
„Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych, zawodoznasttwo w pracy urzędnika PUP. Nowe wskazniki uzyskania kwalifikacji w projektach EFS”
- NOWOŚĆ -

 

 

17 - 19 MAJ 2017GDAŃSK HOTEL „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA: 1440 ZŁ/OS (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz  doradców klienta:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne z pomocą de minimis   – refundacja kosztów wynagrodzenia osób  do 30 roku życia i po 50 roku finansowanych  z FP – warsztaty z pisania umów”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenia dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD - profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami.  Aktywizacja w ramach programów. Indywidualizacja pomocy”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Swiadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja . Assessment. Nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy. Narzędzia marketingu internetowego dla bezrobotnych i pracodawców”
- NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Praca z klientem CAZ od a do z – procedura postępowania zgodnie z KPA, ochrona danych osobowych, IPD oraz ustawa o promocji zatrudnienia (…), rozporządzenia szczegółowe. Efektywność oraz  współpraca miedzy stanowiskowa w urzędzie pracy”

 

 

25 - 26 MAJ 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA: 1190 ZŁ/OS (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
"Profesjonalna współpraca z pracodawcami.  Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis – bony, granty, refundacje w tym  refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”
- NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w zabezpieczaniu i  dochodzeniu zwrotu z dotacji refundacji wyposażeń stanowisk pracy i refundacji wynagrodzeń w praktyce.  Ulgi w postaci umarzania, odraczania i rozkładania na raty”

3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych
„Nowości realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy w 2017, wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, działania informacyjno - promocyjne, kwalifikowalność uczestników, monitoring rzeczowy”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP.”
- NOWOŚĆ -

 

 

24-25 KWIECIEŃ 2017 SEROCK koło Warszawy HOTEL*** „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w ujęciu administracyjnym i cywilnoprawnym. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”
- NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2017 r ”

3) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia (…) z uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych. Praktyczne wskazówki rozliczenia finansowego umów dot. Poszczególnych instrumentów rynku”
- NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS”


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów