Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

5 PAŹDZIERNIK 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek. Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku – praktyka” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

17 PAŹDZIERNIK 2016 WARSZAWA - HOTEL „COLIBRA” ul. Wolska 191

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Indywidualizacja i profilowanie pomocy dla klientów PUP oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 


19 PAŹDZIERNIK 2016 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA 7-13

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, cudzoziemca przez pracownika powiatowego urzędu pracy. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe,  refundacja składek ZUS – poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków z pomoca de minimis” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3. Nowy szkolenie dla doradców klienta:
"Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Współpraca z pracodawcami oraz nowe formy wsparcia"

 

 

21 PAŹDZIERNIK 2016 RZESZÓW HOTEL „GREIN” AL. T. REJTANA 1
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy :
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom.  Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku i inne formy ”


2. Nowy warsztat dla rejestestracji i doradców klienta w tym specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:
„Rola ewidencji i rejestracji w profilowaniu klientów urzędu pracy – poprawność danych  w trakcie rejestracji osób zuwzględnieniem kwalifikacji, umiejętności i uprawnień”

 

 

24 PAŹDZIERNIK 2016 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA” ul. DWORCOWA 9
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Współpraca z pracodawcami oraz  nowe formy wsparcia z profilami ”

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzedu pracy:
„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych”

 

 

27 PAŹDZIERNIK 2016 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO” ul. KOPERNIKA 4
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla pracowników PUP – wszystkie działy  w tym rejestracji:
„Nowe przepisy. Zatrudnianie cudzoziemców od 1 stycznia 2017 -  zatrudnianie , rejestracja i ewidencja cudzoziemców w urzędzie pracy  - zezwolenia na pracę krótkotrwałą”

2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy – przegląd nowych form wsparcia działalności pracodawców z pomocą de minimis. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów”

 

 

28 PAŹDZIERNIK 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Indywidualizacja i profilowanie pomocy dla klientów pup oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Realizacja bonów i nowych dofinansowań z pomocą de minimis, bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek ZUS - dokumentacja, umowy, rozliczanie środków”

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

10 - 12 PAŹDZIERNIK 2016 GDAŃSK HOTEL „DAL**”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla doradców klienta:

„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD. Aktywizacja w ramach III profilu – programy specjalne, PAI" - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Nowe szkolenia dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz doradców klienta: „Profesjonalna współpraca z pracodawcami.  Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis. Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dotacje i refundacje  od  a do z – rozliczanie,  zabezpieczanie i dochodzenie zwrotu z  pomocą de minimis. Kompleksowa dokumentacja oraz nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy  -  ustawa o promocji (...), KPA, ustawa o pracownikach samorządowych. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, decyzje” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

20 - 21 PAŹDZIERNIK 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL „OSSOWSKI”***

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji :
„Rejestracja i ewidencja  danych osób do 30 roku życia i innych grup a efektywność działań. Obsługa cudzoziemców – rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, druki. Współpraca z doradcą klienta”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku – praktyka. Bony, refundacje, granty i świadczenia aktywizacyjne” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Zmiana profili”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

24 - 25 PAŹDZIERNIK 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY HOTEL „PAN TADEUSZ”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów  ds. rozwoju zaw.:
„Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy fundusz szkoleniowy –  wnioski, umowy  z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie  i monitoring szkoleń. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych z KFS”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność i nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – nowe formy wsparcia pracodawców. Pośrednictwo pracy w obliczu priorytetowych wyzwań -  30-, 50+, rodzicielstwo a praca zawodowa”

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz dla doradców klienta:
„Nowości w udzielaniu refundacji na wynagrodzenia i składki  przedsiębiorcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia oraz pow. 50 roku życia z pomocą de minimis. - umowy, monitorowanie pomocy, rozliczenia.

 

5) Nowe szkolenie dla  doradców  klienta,  specjalistów ds. programów i księgowych:
„Analiza finansowa i biznesplan działalności gospodarczej dotowanej ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski”


27- 28 PAŹDZIERNIK 2016 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych – bony, granty, świadczenia aktywizacyjne. Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu  w ramach ipd.profilowanie, indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  Katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Kompendium wiedzy i praktyki pracownika publicznych służb zatrudnienia - ustawa o promocji (...), KPA, ustawa o pracownikach samorządowych, ochrona danych osobowych i inne akty prawne. Obsługa trudnego klienta”


4) Nowe szkolenie dla  doradców  klienta,  specjalistów ds. programów i księgowych:
„Analiza finansowa i biznesplan działalności gospodarczej dotowanej ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski”

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów