Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***


 

8 - 9 GRUDZIEŃ 2016 KRAKÓW HOTEL "CITY SM***"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy w  praktyce w 2017 roku- wnioski, umowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2017 rok, plan zamówień publicznych”  - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców zaw.:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe,  refundacja składek ZUS  - poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy w tym nowozatrudnionych odbywających służbę przygotowawczą:
„Kompendium wiedzy i praktyki pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2017 roku - przegląd aktów prawnych - KPA, ustawa o promocji (...), ustawa o pracownikach samorządowych, ochrona danych osobowych z ABI i inne akty prawne”

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji nienależnie pobranych świadczeń z funduszu pracy w ujęciu administracyjnym i cywilnoprawnym – umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty. Kompleksowa dokumentacja w 2017 r.” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu w  IPD. Zasady aktywizowania osób zarejestrowanych w PUP w ramach programów – programy specjalne, PAI, zlecanie działań aktywizacyjnych, programy regionalne”
- OSTANIE WOLNE MIEJSCA -12 - 13 GRUDZIEŃ 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY HOTEL "PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradcow klienta i spejalistow ds rozwoju zaw.:

„Nowa organizacja, planowanie szkoleń,  krajowy fundusz szkoleniowy w 2017 roku – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników, bony szkoleniowe z pomocą de minimis” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu, rozliczaniu dotacji i refundacji  w 2017 roku z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych oraz pomocy de minimis. Formy zabezpieczeń wierzytelności w praktyce – weksel, poręczenie cywilne, blokada środków i gwarancja bankowa”
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -


3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Nowe zadania oraz efektywność  w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w 2017 roku  – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS. Profilowanie, ścieżki z IPD”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta i pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Kodyfikacja w zawodach i specjalnościach.  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy.:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”

 

 

15 - 16 GRUDZIEŃ 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL "OSSOWSKI"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2017 roku: RPO, PO WER. Nowości w zakresie projektów finansowanych z FP dla urzędów pracy, kwalifikowaniu wydatków. Nowe fundusze w ramach RPO. Programy specjalne” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja. Rola i przepisy prawne regulujące pracę doradcy klienta instytucjonalnego, efektywność  doradcy.  Marketing i promocja usług PUP ” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług  rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacja, zawieranie umów, rozliczenia”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta :
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacji IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

9 GRUDZIEŃ 2016 KATOWICE  HOTEL „DIAMENT PLAZA” ul. DWORCOWA 9

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS. IPD i profile ” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


12 GRUDZIEŃ 2016 RZESZÓW  1 HOTEL „GREIN” ul. A. T. REJTANA

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw.  oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Polska rama kwalifikacji zawodowych – zawodoznastwo w pracy urzędnika PUP”

 


16 GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDŹ  4 HOTEL „TOBACO” ul. KOPERNIKA

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2. Nowe szkolenie dla doradców:

„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować IPD zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP”

 


19 GRUDZIEŃ 2016 WROCŁAW  HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom.  Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku i inne formy”

2.  Nowy warsztat dla rejestestracji i doradców klienta w tym specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:
„Rola ewidencji i rejestracji w profilowaniu klientów urzędu pracy – poprawność danych  w trakcie rejestracji osób zuwzględnieniem kwalifikacji, umiejętności i uprawnień”

 


19 GRUDZIEŃ 2016 WARSZAWA  HOTEL „COLIBRA” ul. WOLSKA 191

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1.  Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Kwalifikowalność uczestników, wniosek o płatność, sprawozdawczość w projektach PUP. Koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2. Nowe szkolenie dla  pracowników urzedu pracy:
„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

20 GRUDZIEŃ 2016 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA 7-13
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w 2017 roku  – współpraca z pracodawcami. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów pup – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku”

2) Nowe szkolenie dla  pracowników urzędu pracy:
„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika w 2017 roku:  decyzje, postanowienia, odwołania, postępowanie skargowe. Ochrona danych osobowych”

3) Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Nowe zadania urzędów pracy w obsłudze i zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2017, zezwolenie na pracę krótkotrwałą, zasady realizacji nowych form pomocy. Świadczenia”

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów