Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

16 WRZESIEŃ 2016 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO” ul. KOPERNIKA 4

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Indywidualizacja i profilowanie pomocy dla klientów PUP oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”

 

 

21 WRZESIEŃ 2016 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA” ul. DWORCOWA 9

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

2. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw. i osób zajmujących się zamówieniami publ.:
„Nowelizacja prawa zamówień publicznych, a praktyczne prowadzenie  postępowań  dotyczących zamówień publicznych przez urzędy pracy”


28 WRZESIEŃ 2016 RZESZÓW HOTEL „GREIN” AL.T.REJTANA 1
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców :
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe, refundacja składek ZUS – poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Realizacja bonów i nowych dofinansowań z pomocą de minimis”

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników PUP:
„Zamówienia od a do z po nowelizacji  - prowadzenie  postępowań przez urzędy pracy ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i innych”

 

 

29 WRZESIEŃ 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS, IPD i profile ”

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”

3. Nowy warsztat  dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w rozliczaniu kosztów pośrednich i zatrudniania personelu w projektach pup, wniosek o płatność, kwalifikowalnośc uczestników, monitoring rzeczowy”


 

SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

22 - 23 WRZESIEŃ 2016 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Warsztat z konstruowania, dokumentowania, pisania i realizacji umów dotacji i refundacji oraz formy zabezpieczeń  - dotacje, refundacje. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy fundusz szkoleniowy - realizacja, dokumentacja”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.  Profilowanie, ścieżki z IPD”

4) Nowy warsztat dla księgowych:
„Zakładowy plan kont w urzędach pracy - zapisy dokumentacji wewnętrznej, przykłady ewidencji księgowej, klasyfikacja dochodów i wydatków w urzędach pracy w praktyce. Konieczne zmiany w ewidencji”

 

 

26 - 27 WRZESIEŃ 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL „OSSOWSKI”***

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacja, zawieranie umów, rozliczanie. Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”

2) Nowy warsztat dla rejestracji i ewidencji oraz księgowych:
„Rozliczanie świadczeń FP dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w praktyce. Sporządzanie list wypłat, korekty, zeznania podatkowe”

3) Nowe szkolenie dla księgowych i specjalistów ds. programów:
„Praktyczny warsztat rozliczeń, kwalifikowalności, wypełnianie wniosku w ramach RPO oraz PO WER. Kwalifikowalność uczestników,  koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach”

4) Warsztat dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja ipd, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

 


UWAGA NOWY TERMIN ! 29 - 30 WRZESIEŃ 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz pracowników UP:
„Nowości  w obsłudze cudzoziemców przez urzędy pracy -  rejestracja,  zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej. Oświadczenia, dokumenty i  współpraca z msz i konsulatami oraz PIP i Strażą Graniczną"

2) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy i opracowywanie,  realizacja IPD, ścieżki aktywizacji. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy, zmiana profili – praktyka. Realizacja programów specjalnych, regionalnych, pai oraz działania skierowane dla osób z III profilu”

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy w tym osób zajmujących się  zamówieniami publ. oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Zamówienia publiczne w praktyce urzędów pracy w świetle zmian nowelizacyjnych ustawy w urzędach pracy. Prowadzenie procedur przetargowych w urzędzie pracy”

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku. Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych”

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Zawodoznastwo w pracy urzędnika PUP. Szanse na zatrudnienie, a zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy - nowe trendy na polskim i europejskim rynku pracy w perspektywie 2020 roku”

 

 

10 - 12 PAŹDZIERNIK 2016 GDAŃSK HOTEL „DAL**”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenia dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz doradców klienta: „Profesjonalna współpraca z pracodawcami.  Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis. Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz pracowników urzędu pracy w tym osób zajmujących się zamówieniami publ.:
„Zamówienia publiczne w praktyce urzędów pracy w świetle zmian nowelizacyjnych ustawy w urzędach pracy. Prowadzenie postępowań publicznych w przedmiocie szkoleń”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dotacje i refundacje  od  a do z – rozliczanie,  zabezpieczanie i dochodzenie zwrotu z  pomocą de minimis. Kompleksowa dokumentacja oraz nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy  -  ustawa o promocji (...), KPA, ustawa o pracownikach samorządowych. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, decyzje”

 

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów