Formularz Zgłoszenia

Start 

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2020

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

**************************************************************************

 

21 LUTY 2020 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów  realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projekt i grantodbiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

24 LUTY 2020 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach różnych form aktywizacji w 2020 roku. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych oraz realizacja bonów i innych dofinansowań”  - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

25 LUTY 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2020 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Doskonalenie form pracy doradcy instytucjonalnego i indywidualnego. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

26 LUTY 2020 LUBLIN HOTEL „VICTORIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. Rozwoju zawodowego  oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca   międzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku - procedury obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji(…). Doradca klienta, doradca instytucjonalny. Nowy instrument wspomagania niepełnosprawnych w 2020 roku” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy po zniesieniu profilowania osób bezrobotnych, uwzględniając założenia nowego IPD. Skuteczna aktywizacja długotrwale bezrobotnych do 30 r. ż .oraz pow. 50 r. ż. w ramach programów” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

2 MARZEC 2020 TORUŃ HOTEL „POlONIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 550 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Nowości w realizacji ofert pracy i zadań  związanych z wydawaniem informacji starosty ( test rynku pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców) -  dokumentacja oraz procedury z zastosowaniem przepisów KPA, ustawy o promocji (...) i innych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

10 MARZEC 2020 KATOWICE  Centrum Konferencyjne – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w aktywizacji osób bezrobotnych na zmieniającym się rynku pracy w 2020 r. Z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych”  - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe  szkolenie  dla  pośredników,  doradców  zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów:

„Współpraca z pracodawcami i  międzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku - procedury obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (...). Nowe narzędzia  aktywizacji bezrobotnych. Wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych. KFS w 2020 roku”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2020 roku. Współpraca z pracodawcami w zakresie ofert pracy, formy wsparcia. Doradca instytucjonalny”  - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

16 MARZEC 2020 WROCŁAW HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2020 - nowości w obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:  
„Nowości w realizacji ofert pracy i zadań  związanych z wydawaniem informacji starosty ( test rynku pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców) -  dokumentacja oraz procedury z zastosowaniem przepisów KPA, ustawy o promocji (...) i innych”  - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych w 2020 roku. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP? Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnym – praktyka” - NOWOŚĆ -

 

 

23 MARZEC 2020 ŁÓDŹ HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ -  zmiany w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia(…) dotyczące  stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia”  - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Warsztat doskonalenia kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2020 roku. Współpraca z pracodawcami w zakresie ofert pracy, formy wsparcia. Doradca instytucjonalny” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:  
„Nowości w realizacji ofert pracy i zadań  związanych z wydawaniem informacji starosty ( test rynku pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców) -  dokumentacja oraz procedury z zastosowaniem przepisów KPA, ustawy o promocji (...) i innych” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

24 MARZEC 2020 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji , współpraca w CAZ, obsługa klienta nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:  
„Nowości w realizacji ofert pracy i zadań  związanych z wydawaniem informacji starosty ( test rynku pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców) -  dokumentacja oraz procedury z zastosowaniem przepisów KPA, ustawy o promocji (...) i innych” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta”- NOWOŚĆ -

 

 

25 MARZEC 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy, specjalistów ds. programów, doradców zaw.:

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą. Przegląd instrumentów  w 2020 roku w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym, obsługa klienta oraz wywiad jako narzędzie pracy z klientem w urzędzie pracy. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP – nowe formy wsparcia i aktywizacji , współpraca w CAZ, obsługa klienta. Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów” - NOWOŚĆ -

 

 

26 MARZEC 2020 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2020  - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań”

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w 2020 roku a zmieniający się rynek pracy -  wpływ na wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej  w 2020 roku” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:  
„Nowości w realizacji ofert pracy i zadań  związanych z wydawaniem informacji starosty ( test rynku pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców) -  dokumentacja oraz procedury z zastosowaniem przepisów KPA, ustawy o promocji (...) i innych” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2020 r. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia” - NOWOŚĆ -

 


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

********************************************************************

 

24 -25 LUTY 2020 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat

w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

„Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy po zniesieniu profilowania osób bezrobotnych, uwzględniając założenia nowego IPD. Przegląd instrumentów w 2020 roku w aktywiazacji bezrobotnych - dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyje, roboty publiczne” - NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

16 -17 MARZEC 2020 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2020 roku - nowe przepisy wykonawcze-przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, zabezpieczeń - kompleksowa  dokumentacja” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych

W 2020 roku. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP? Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnym – praktyka” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcą. Aktywizacja osób bezrobotnych na zmieniającym się rynku pracy w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

26 -27 MARZEC 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości i zmiany wprowadzone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w 2020 - nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, nowe zasady szacowania wartości zamówień i podpisywania umów z wykonawcami”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Nowe formy świadczenia pomocy PUP w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) -   aktywizacja i rozwój klientów PUP. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Doradca instytucjonalny i doradca klienta w aspekcie nowych wyzwań”

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach nowych form aktywizacji. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staże, PSU oraz realizacja bonów i innych dofinansowań”

 

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2020 roku - nowe przepisy wykonawcze - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, zabezpieczeń - kompleksowa dokumentacja” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

5) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków PFRON i FP w 2020 roku - nowe przepisy wykonawcze - przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, zabezpieczeń - kompleksowa dokumentacja” - SZKOLENIE POTWIERDZENIE -

 

 

20 -21 KWIECIEŃ 2020 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw. , specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:

„Współpraca z pracodawcami i międzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku  - procedury obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy”

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy, doradców klienta:

„Nowe zadania skutecznej  aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych , dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Efektywna realizacja form dofinansowań i refundacji”

 

3) Nowe szkolenie dla  księgowych:

„Nowości w ewidencji księgowej FP i budżetu w urzędach pracy. Ewidencja  środków trwałych, odpisy aktualizujące należności i inne, rozporządzenie o planach kont - konta 130, 137, 221, 245, zespołu 7 i 9 - konieczne zmiany w ZPK – praktyczne wskazówki”

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO”

 

5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców w 2020 r. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców”

 

 

22 -24 KWIECIEŃ 2020 WISŁA HOTEL „GREEN HILL"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Rynek pracy w 2020 zmiany i nowe rozwiązania organizacja i kompetencje w urzędach pracy. Zmiany na rynku pracy w 2020 roku, jak skutecznie realizować zadania i osiągać wysokie wskaźniki ich realizacji. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy”

 

2)  Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach finansowanych ze środków FP i PFRON w 2020 roku - nowe przepisy wykonawcze. Przyznawanie, rozliczanie i zabezpieczanie umów, formy zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcą. Aktywizacja osób bezrobotnych na zmieniającym się rynku pracy w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych”

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzedach pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta, posredników pracy, specjalistów ds. rozwoju, doradców zawodowych:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku w 2020 roku. Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2020 - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji, nowe metody świadczenia pomocy klientom PUP. Obsługa pracodawcy”

 

 

21 -22 MAJ 2020 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Nowe metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, wywiad jako forma aktywizacji”

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w windykacji  świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym  i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia ke 2016/679 RODO”

 

3) Nowe szkolenie dla doradcow klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:

„Współpraca z pracodawcami i międzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku - procedury obsługi klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…).nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy”

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

 

25 -26 MAJ 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ w 2020 roku. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników PUP – wszystkie działy:

„Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - nowe zadania urzędu od 2020 roku.  Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, komunikacja interpersonalna. Wypalenie zawodowe”

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Kontrola wewnętrzna w urzędach pracy. Elementy kontroli zarządczej w urzędach pracy”

 

4) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz pośredników:

„Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia z tytułu bezrobocia. Procedury, transfer świadczeń. Współpraca WUP - PUP. Zatrudnianie cudzoziemców”

 

2) 14-45 marzec 222016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 4016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów