Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

 


SZKOLENIA WEBINAROWE

 

Szkolenie webinarowe (program)

25 maj 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe  dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dotacje i refundacje z uwzględnieniem nowych przepisów. Rozpatrywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów, poprawne rozliczanie środków. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

25 maj 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w kontroli i poprawnym rozliczaniu środków  wypłacanych przez urzędy pracy pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej  Covid - 19”

 

Szkolenie webinarowe (program)

8 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw.,  specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2021 . Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP. Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP”

 

Szkolenie webinarowe (program)

11 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Organizacja stażu dla bezrobotnych, monitorowanie wg umowy oraz programu stażu. Przyznawanie i realizacja bonów stażowych. Aktywizacja bezrobotnych poprzez prace społecznie użyteczne, określenie praw i obowiązków wykonujących te prace, rozliczanie i refundowanie kosztów”

 

Szkolenie webinarowe (program)

16 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy. Nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

Szkolenie webinarowe (program)

24 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Monitorowanie i rozliczanie, kontrola poprawności wydatkowania, procedura zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez  urzędy pracy w ramach tarczy Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”

 

Szkolenie webinarowe (program)

29 czerwiec 2021 godz. 9.00 - 490 zł

Nowe szkolenie webinarowe  dla pracowników urzędów pracy:
„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów - profesjonalne świadczenie   pomocy klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w aspekcie tarczy antykryzysowej Covid-19”

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

 

1. „DOSKONALENIE KOMPETENCJI REALIZOWANYCH ZADAŃ DORADCY KLIENTA PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH W 2021 ROKU - FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY PUP, IPD, ZADANIA URZĘDU W AKTYWIZACJI - AKTYWIZACJA I ROZWÓJ KLIENTÓW PUP. SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW" <PROGRAM>


2. „NOWE PODEJŚCIE DORADCY KLIENTA W 2021 DO AKTYWIZACJI KLIENTÓW URZĘDU PRACY MAJĄCYCH RÓŻNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM URZĘDU. PRACA Z KLIENTEM , IPD JAKO SKUTECZNA FORMA AKTYWIZACJI METODY DORADCZE DOSTOSOWANE DO ZASOBÓW, KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW URZĘDU PRACY” <PROGRAM>


3. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I MIĘDZYSTANOWISKOWEJ W CAZ W 2021 ROKU - PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTA W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…) I PANDEMII. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PAKIET ANTYKRYZYSOWY” <PROGRAM>


4. „NOWE METODY UZYSKIWANIA EFEKTYWNEJ PRACY Z KLIENTEM W 2021 ROKU.
PRACA DORADCY KLIENTA RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. NOWE FORMY WSPARCIA
I AKTYWIZACJI, WSPÓŁPRACA W CAZ, TECHNIKI NEGOCJOWANIA Z PRACODAWCAMI” <PROGRAM>


5. „NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY W 2021 ROKU, DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2021. USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH, DOKUMENTACJA, PROCEDURY. POZYSKIWANIE PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19” <PROGRAM>


6. „PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W 2021 – DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE ORAZ PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19. WARSZTAT SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ” <PROGRAM>


7. „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W PRAKTYCE W 2021 – PLANOWANIE, REALIZACJA I DOKUMENTOWANIE ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWA O PROMOCJI (…) . IDENTYFIKACJA, ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY W REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


8. „NOWOŚCI WE WSPÓŁPRACY MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. POŚREDNICTWO I DORADZTWO W ASPEKCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI - NOWE FORMY WSPARCIA I AKTYWIZACJI, INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2021. PAKIET ANTYKRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


9. „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ W 2021 NOWOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…), ZADANIA W CAZ. NOWE NARZĘDZIA AKTYWIZACJI KLIENTA W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DORADCA KLIENTA, D O R ADCA INSTYTUCJONALNY EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ. PAKIET ANTY KRYZYSOWY COVID-19” <PROGRAM>


10. „JAK SKUTECZNIE ŚWIADCZYĆ POMOC KLIENTOM PUP W 2021. OBSŁUGA KLIENTA W PUP W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTYSTANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP. TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 W OBSŁUDZE KLIENTA PUP” <PROGRAM>


11. „NOWOŚCI W INSTRUMENTACH  RYNKU PRACY – ORGANIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH, ROBÓT PUBLICZNYCH, BONÓW, STAŻY ORAZ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH. PRZYZNAWANIE, DOKUMENTACJA, ZAWIERANIE UMÓW, ROZLICZANIE I MONITORING W RAMACH TYCH FORM. POMOC DE MINIMIS A WŁAŚCIWE STOSOWANIE PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH” <PROGRAM>


12. „UDZIELANIE POMOCY DE MINIMIS PRZEDSIĘBIORCOM KORZYSTAJĄCYM ZE WSPARCIA URZĘDÓW PRACY.  PRZYZNAWANIA DOTACJI I REFUNDACJI  Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ POPRAWNE ROZLICZANIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW, MONITOROWANIE I ROZLICZANIE UDZIELONEJ POMOCY” <PROGRAM>


13. „NOWE ZADANIA URZĘDU PRACY W 2021 R. ODPOWIEDZIĄ NA ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ORAZ W UE. ROLA URZĘDNIKA PUP W PROMOCJI ZADAŃ PUP W 2021 ROKU - ROLA MARKETINGU, REKLAMY ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, TARGI, SOCIAL MEDIA, GIEŁDY W ASPEKCIE PANDEMII” <PROGRAM>


14. „JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM TRUDNYM – OBSŁUGA KLIENTA W TYM OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH I CUDZOZIEMCÓW. PRACA DORADCY KLIENTA W RELACJI GOSZCZENIA, NARZEKANIA. RELACJA OPARTA NA ROZWIĄZANIACH. WYZNACZANIE CELÓW, IPD JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRACĘ DORADCY KLIENTA. WYPALENIE ZAWODOWE” <PROGRAM>


15. „PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY DLA PRACODAWCÓW.

DORADZTWO INDYWIDUALNE. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. PROFESJONALNA REKRUTACJA I SELEKCJA. ASSESSMENT. NOWE TRENDY REKRUTACJI, NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLANIA PROFILU IDEALNEGO KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY” <PROGRAM>

 


 

**************************************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

24 MAJ 2021 KATOWICE Centrum Konferencyjne - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego ul. Jordana 18

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych. Dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne.  Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
„Indywidualny plan działania w praktyce – planowanie, realizacja i dokumentowanie zadań zgodnie z ustawą o promocji (…). Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Pakiet antykryzysowy Covid-19"

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. Programów, doradców klienta:
„Polska Rama Kwalifikacji. Dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Wsparcie pracodawcy i zatrudnionych pracowników - priorytety wydatkowania środków z KFS w 2021 roku”

28 MAJ 2021 WARSZAWA HOTEL "Colibra" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych:
„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji
i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji”

2. Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:
„Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy , zasady przyznawania pomocy publicznej, prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków”

3. Nowe  szkolenie dla ewidencji  i księgowych:
„Tworzenie list wypłat w powiązaniu z rozliczeniami z ZUS - ujęcie teoretyczne i praktyczne. Korekty poprzednich okresów, rozliczenia podatkowe”

 

 

9 CZERWIEC MAJ 2021 RZESZÓW HOTEL "Grein" ul. Rejtana 1

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w zawieraniu, rozwiązywaniu i kontroli umów cywilnoprawnych w realizacji instrumentów rynku pracy. Przegląd instrumentów i usług rynku pracy w 2021 roku z pomocą de minimis”

2. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta, w tym osoby niepełnosprawnej  w CAZ. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencji i komunikacji w urzędach pracy”

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia”

 

 

11 CZERWIEC 2021 KATOWICE Katowice Centrum Konferencyjne- Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Przegląd instrumentów rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych. Dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne. Windykacja świadczeń nienależnie pobranych”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników oraz doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
„Indywidualny plan działania w praktyce – planowanie, realizacja i dokumentowanie zadań zgodnie z ustawą o promocji (…).  Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - zmiany w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia(…) oraz  stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO”

 

 

14 CZERWIEC 2021 WROCŁAW HOTEL "Boutique" ul. Kwiska 1/3

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1.  Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:
„Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, zasady przyznawania pomocy publicznej,  prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów  ze środków”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2021 roku. Nowe formy świadczenia pomocy PUP w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) - aktywizacja i rozwój klientów PUP”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Warsztaty - profesjonalna ochrona danych osobowych w urzędach pracy w 2021 roku. Praktyczne zastosowanie unijnych i krajowych aktów prawnych. Tworzenie procedur i regulacji wewnętrznych”

 

 

25 CZERWIEC 2021 POZNAŃ HOTEL "Lavender" ul. Leszczyńska 7-13

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Kontrola poprawności wydatkowania, procedura, monitorowanie i rozliczanie zwrotu nienależnie otrzymanych środków - usługi realizowane przez urzędy pracy w ramach tarczy Covid-19. Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy”


2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:
„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - zmiany  w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia  (…) dotyczące stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO”


3. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) - aktywizacja i rozwój klientów PUP”

 

4. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta, w tym osoby niepełnosprawnej w CAZ.  Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencji i komunikacji w urzędach pracy”

 

 

28 CZERWIEC 2021 WARASZAWA HOTEL Colibra" ul. Wolska 191

490 zł - w godz. 9.00-16.00

1. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju  zawodowego oraz specjalistów ds. programów, doradców klienta:
„Polska Rama Kwalifikacji. Dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Wsparcie pracodawcy i zatrudnionych pracowników - priorytety wydatkowania środków z KFS”

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami.  Nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze klientów PUP”

 

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz  instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą, współpraca w CAZ. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz pakiet antykryzysowy”


4. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Nowe zadania urzędu pracy odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE. Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP w 2021 roku – rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media, giełdy”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów