Formularz Zgłoszenia

Oferta szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędów Pracy

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie realizacji nowych szkoleń zamkniętych dla pracowników Powiatowych Urzędów oraz Rad Rynku Pracy w wersji tradycyjnej oraz
w wersji e-learningowo-webinarowej.
Tematykę szkolenia dobieracie Państwo korzystając
z naszej nowej propozycji tematów lub może być to Państwa indywidualna propozycja.

Kiedy warto zorganizować szkolenie zamknięte?

♦   Do przeszkolenia grupa co najmniej 8 pracowników

♦   Zależy Państwu na tym, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym terminie i miejscu

♦   Oczekujecie Państwo, że szkolenie uwzględni indywidualne potrzeby Państwa Pracowników

♦   Wymagacie Państwo, by szkolenie przybliżyło Pracowników do poziomu kompetencji
i umiejętności, jakich od Nich oczekujecie

♦   Chcecie skorzystać Państwo ze sprawdzonych i efektywnych programów szkoleniowych.

 

Ponadto podjęliśmy decyzję o nowej formie  szkoleń e-learningowych i webinarowych zamkniętych dla pracowników Powiatowych Urzędów oraz Rad Rynku Pracy.

(udział min. 8 osób w urzędzie – cena za osobę  ustalana indywidualnie w zależności od  ilości osób). Szkolenie zawiera:

♦   prezentacje on-line, webinar,

♦    konsultacje szkoleniowca

♦    dodatkowe materiały on-line

♦    test sprawdzający

♦    zaświadczenie

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obydwu formach szkoleń.

 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM:
biuro@i-consulting.com.pl,
tel. (32) 7716113 do 14 fax. wew. 13 lub 506-141-045

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I ZAPOZNANIA SIĘ

Z NOWĄ TEMATYKĄ SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

 

WYKAZ - NOWE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:


1. „Nowe rozwiązania  i organizacja w urzędach pracy w aspekcie pandemii. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy. Wykorzystanie usług elektronicznych, on-line w obsłudze bezrobotnych oraz pracodawców – bezpieczny
i szybki dostęp do programów w rynku pracy. Tarcza antykryzysowa Covid-19  w działaniach urzędów pracy”
2. „Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe  zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19 ”
3. „Nowe zadania urzędu pracy. Odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE. Rola urzędnika PUP  w promocji zadań PUP – rola marketingu,  reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social  media, giełdy”
4. Współpraca międzystanowiskowa w  CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji. Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań.
5. Nowości w aktywizacji osób bezrobotnych na zmieniającym się rynku pracy. Z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych.
6. Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Pośrednictwo i poradnictwo dla pracodawców, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie”
7. „Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy. Jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP”
8. „Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy
i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP - aktywizacja i rozwój klientów PUP.  Warsztat dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów”
9. „Współpraca międzystanowiskowa w powiatowych urzędach pracy - warsztaty podwyższające kompetencje i umiejętności pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów”
10. „Praca doradcy klienta instytucjonalnego (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, podstawy prawne współpracy urzędu pracy z pracodawcami, dokumentowanie współpracy z pracodawcami) i indywidualnego, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
11. Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy po zniesieniu profilowania osób bezrobotnych, uwzględniając założenia nowego IPD. Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) - aktywizacja i rozwój klientów PUP.
12. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy  z urzędem pracy  - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania - budowanie marki urzędu.
13. Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów Urzędu Pracy. Doskonalenie form pracy doradcy instytucjonalnego i indywidualnego. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
14. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w praktyce Urzędów Pracy dotyczących profilowania, IPD, form wsparcia.
15. Nowości w ochronie danych osobowych w urzędach pracy wg nowych rozporządzeń, w tym RODO w aspekcie ustawy o promocji (…).
16. Nowości w przyznawaniu i zawieranie umów  o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację stanowisk pracy po zmianach do ustawy o promocji zatrudnienia (…) a dotyczących zastosowania RODO, pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.
17. RODO w specyfice Urzędów Pracy - kompleksowe szkolenie z zakresu  dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.
18. Ochrona danych osobowych a rola urzędów pracy wg nowego rozporządzenia RODO i przepisów krajowych.    
19. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce PUP.
20. Nowe przepisy obsługi i zatrudniania  cudzoziemców w Polsce  – nowe zadania Urzędów Pracy.  
21. Kodeks Postępowania Administracyjnego a ustawa o promocji (…) w działaniach Urzędów Pracy.
22. Współpraca międzystanowiskowa  kluczowych stanowisk w Urzędach Pracy w ramach zmian ustawy o promocji (...) i CAZ-ów.
23. Pracownik Urzędu Pracy, jako doradca klienta – nowy wymiar i jakość obsługi w Urzędach Pracy.
24. Doradca klienta oraz doradca instytucjonalny w aspekcie zmian w strukturze stanowisk PUP.
25. Doradca indywidualny, doradca instytucjonalny – zadania, kompetencje, efektywność.
26. Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych.
27. Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach nowych form aktywizacji. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staże, PSU  oraz realizacja bonów i innych dofinansowań.
28. Covid 19 – zasady rozliczania środków, umowy, zabezpieczenia i inne.

29. Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców- rekrutacja i selekcja a rola pośrednika i doradcy, rola marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP.
30. Indywidualizacja bezrobotnego w pracy pracowników CAZ.
31. Centra Aktywizacji Zawodowej – współpraca, nowe wyzwania, nowe kierunki działania w aspekcie zmian w strukturze Urzędów Pracy.
32. Nowe regulacje prawne przyznawania jednorazowych środków na działalność gospodarczą
i doposażeń stanowisk pracy FP - nowe rozporządzenie.
33. Promocja zatrudnienia – aktywne formy wsparcia. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla poszukujących pracy. Warsztaty jak zaplanować rozwój zawodowy – realizacja PO WER, RPO, programów specjalnych, programów regionalnych  i innych form wsparcia dla osób młodych i po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych.
34. Nowości w dotacjach i refundacjach FP i PFRON wg nowych aktów prawnych.
35. Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - zmiany  w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia  (…) dotyczącymi stosowania rozporządzeniem KE 2016/679  RODO.
36. Nowości w windykacji świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO.
37. Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, zasady przyznawania pomocy publicznej, prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów ze środków.
38. Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy oraz doradców zawodowych.
39. Nowe instrumenty i usługi rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych z pomocą de minimis.  
40. Nowe przepisy dot. realizacji staży, bonów stażowych w urzędach pracy.
41. Przegląd nowych form aktywizacji – bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, dofinansowania pracodawcy z pomocą de minimis.
42. Rola agencji zatrudnienia, współpraca z Urzędami Pracy.
43. Audyt, kwalifikowalność VAT w projektach urzędów pracy, monitoring rzeczowy i finansowy w ramach RPO i PO WER, wskaźniki, kwalifikowalność uczestników, wskaźniki kwalifikacji zawodowych.  
44. Nowości w realizacji projektów realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia.
45. Nowe możliwości pozyskania dofinasowania. Działania naprawcze do systemu wdrażania projektów  urzędów pracy w związku z wynikami audytów KE w zakresie podatku vat w przypadku niektórych form wsparcia finansowanych z Funduszu Pracy.
46. Agencje zatrudnienia oraz inne podmioty – nowy wymiar współpracy z Urzędami Pracy.
47. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP.
48. KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zmiany na rynku pracy w 2021 roku, jak skutecznie realizować zadania i osiągać wysokie wskaźniki ich realizacji. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy.
49. Media społecznościowe jako sposób realizacji zadań Publicznych Służb Zatrudnienia. Promocja usług i instrumentów rynku pracy. Odpowiedź na potrzeby klientów urzędu pracy – tworzenie i modyfikacja IPD.
50. Tworzenie nowych miejsc pracy, procedury rejestracyjne działalności gospodarczej. Procedury administracyjne rejestracji działalności gospodarczej - Formularze rejestracyjne. Formy opodatkowania i koszty ubezpieczeń społecznych.
51. Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu maki i wizerunku. Budowanie własnej marki oraz metody rozwoju kompetencji. Zarządzanie własnymi talentami  podczas planowania ścieżki kariery zawodowej.
52. Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.
53. Nowe działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.
54. Dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Wsparcie pracodawcy i zatrudnionych pracowników - priorytety wydatkowania środków z KFS  w 2021 roku.
55. Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy z urzędu. Zatrudnienie za granicą – zaliczenie stażu pracy w Polsce. Wnioski dotyczące rejestracji i przyznania świadczeń.
56. Tworzenie nowych miejsc pracy, procedury rejestracyjne działalności gospodarczej. Procedury administracyjne rejestracji działalności gospodarczej. Formy opodatkowania i koszty ubezpieczeń społecznych. Możliwości finansowania działalności gospodarczej. Dotacje z urzędu na otworzenie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk z urzędu pracy oraz pomoc w ramach programu – „wsparcie na starcie”.
57. Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców w 2020 r. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.
58. Możliwości pozyskania dofinasowania. Jakie są kierunki i zasady dofinansowania?
59. Szkolenia dla bezrobotnych w praktyce, bony szkoleniowe.
60. Polska  Rama Kwalifikacji Zawodowych a działania urzędów pracy.
61. System kwalifikacji w Polsce i UE, Europejska Rama Kwalifikacji Zawodowych.  
62. Marketing i sprzedaż usług oraz instrumentów rynku pracy – efektywność działań urzędu pracy.
63. Kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, ocena pracownicza w Urzędach Pracy – warsztat
na dokumentacji wg zmian w ustawie o promocji (…).
64. Rozliczanie świadczeń Funduszu Pracy, zasady podziału, FP. Transfer świadczeń
65. Świadczenia FP – podział, rozliczenia, osoby uprawnione.
66. Procedura administracyjna w CAZ.   
67. Obsługa trudnego klienta w tym klienta oporującego, wypalenie zawodowe, walka ze stresem.
68. Dokumentacja ZUS-owska w Urzędach Pracy – wskazówki.
69. Zamówienia publiczne w Urzędach Pracy,  usługi szkoleniowe, komputerowe, biurowe i inne.  
70. Współpraca z pracodawcami – nowe metody aktywizacji i utrzymywania kontaktu z nowymi pracodawcami.    
71. Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy.
72. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.
73. Ewidencja księgowa w Urzędach Pracy: syntetyka i analityka w aspekcie sprawozdań oraz zestawień przychodów i kosztów.
74. Ewidencja księgowa w aspekcie nowych przepisów dot. kont,  klasyfikacja środków trwałych.
75. Zamknięcie roku budżetowego, rachunek zysków i strat.
76. Polityka bezpieczeństwa w urzędach pracy – nowy obowiązek PUP.  
77. Zamówienia publiczne - nowa dokumentacja. Szkolenia a zamówienia publiczne.
78. Centra Aktywizacji Zawodowej a standardy – nowa dokumentacja w stanowiska pracy w Powiatowych Urzędach Pracy, obieg klienta, ścieżki aktywizacji.
79. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia z tytułu bezrobocia. Procedury,  transfer świadczeń. Współpraca WUP – PUP. Zatrudnianie cudzoziemców.
80. Windykacja w aspekcie prawnym świadczeń nienależnie pobranych – umowy, regulaminy.
81. Formy zabezpieczeń i działania urzędów pracy podejmowane w celu dochodzenia zwrotu tych form wsparcia.  
82. Diagnozowanie zapotrzebowania klientów PUP na informacje edukacyjne i zawodowe oraz
na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
83. Aktywizacja bezrobotnych, planowanie spotkań, giełd i targów pracy. Prawidłowe ewidencjonowanie współpracy z instytucjami i bezrobotnymi. Marketing internetowy.
84. Pośrednictwo i poradnictwo pracy dla pracodawców.  
85. Trendy rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne.
86. Terapia zachowań w pracy doradcy klienta w tym klienta zaburzonego.
87. Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych.
88. Współpraca między stanowiskowa, podniesienie poziomu obsługi klienta w Urzędach Pracy w aspekcie ustawy o promocji (...).
89. Metody aktywizacji stosowane przez agencje zatrudnienia (w tym prywatne) a Urzędy Pracy.
90. Kodeks Postępowania Administracyjnego, prowadzenie postępowań, decyzje administracyjne.
91. Procedura administracyjna, postępowanie skargowe, petycje, orzecznictwo.
92. Obsługa trudnego klienta w tym klienta oporującego – metody komunikacji i aktywizacji.
93. Praca z trudnym klientem w tym niepełnosprawnym – elementy asertywności, kontroli stresu.
94. Analiza i diagnoza rynku pracy, lokalne działania, strategie działania.
95. Możliwości pozyskiwania nowych środków na działania PUP.
96. Współpraca Urzędu Pracy w innymi podmiotami – OPS - ami, NGO-osami, KIS, CIS oraz pracodawcami.
97. Wypalenie zawodowe - metody przeciwdziałania, trening antystresowy.
98. Obsługa osób niepełnosprawnych, nowe przepisy.
99. Etyka zawodowa, savoir-vivre w pracy urzędnika PUP.
100. Szkolenie z zakresu komunikacji w zespole z elementami budowania zespołu.
101. Profesjonalna obsługa klienta, dress-code, savoir-vivre.
102. Pracownik Urzędu Pracy – KPA, KP oraz ustawa o promocji (...), ustawa o pracownikach samorządowych (...)
103. Kontrola zarządcza, kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne, uprawnienia NIK.
104. Ustawa o finansach publicznych.
105. Aktywizacja niepełnosprawnych w urzędach pracy, PFRON.  
106. Dyscyplina finansów publicznych w Urzędach Pracy.
107. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy.
108. Decyzje administracyjne od A do Z – warsztat dla urzędników.
109. Szkolenie z zakresu komunikacji w zespole z elementami budowania zespołu.
110. Dotacje i refundacje oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy w 2021 roku .
111. Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2021 roku FP -  realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia
112. PFRON – udzielanie dotacji i refundacji, obsługa niepełnosprawnych.  
113. Kodeks cywilny w praktyce Urzędów Pracy.
114. Ustawa o pomocy publicznej i jej zastosowanie w Urzędach Pracy z uwzględnieniem nowych przepisów.
115. Kadry i płace od A do Z.
116. Pomoc publiczna de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy.