Formularz Zgłoszenia

OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY

Pragniemy przedstawić Państwu propozycje tematów szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędów Pracy.  Szkolenia zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, miejsce i czas realizacji. Przygotowanie oferty i kalkulacja kosztu odbywa się każdorazowo indywidualnie.

Kiedy warto zorganizować szkolenie zamknięte?

♦   Do przeszkolenia grupa co najmniej 5 pracowników

♦   Zależy Państwu na tym, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym terminie i miejscu

♦   Oczekujecie Państwo, że szkolenie uwzględni indywidualne potrzeby Państwa Pracowników

♦   Wymagacie Państwo, by szkolenie przybliżyło Pracowników do poziomu kompetencji i umiejętności, jakich od Nich oczekujecie

♦   Chcecie skorzystać Państwo ze sprawdzonych i efektywnych programów szkoleniowych.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM: biuro@i-consulting.com.pl, tel. (32) 7716113 do 14 fax. wew. 13

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA Z TEMATYKĄ SZKOLEŃ.

 

WYKAZ - NOWE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

 1. Współpraca międzystanowiskowa w  CAZ w 2020  - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji. Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej.   Doradca klienta ,  doradca instytucjonalny – efektywność działań.
 2. Nowe zadania urzędu od 2020 roku - zatrudnienie wspomagane  dla niepełnosprawnych, współpraca oraz  pomoc pracodawcy przy zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych. Instrumenty wspomagające niepełnosprawnych.
 3. Nowości w aktywizacji osób bezrobotnych na zmieniającym się rynku pracy w 2020 r.
  zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych
  i zatrudnieniowych.
 4. Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy po zniesieniu profilowania osób bezrobotnych, uwzględniając założenia nowego IPD. Skuteczna aktywizacja długotrwale bezrobotnych do 30 r. ż oraz pow. 50 r. ż. w ramach programów.
 5. Warsztat doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2020 roku. Nowe formy świadczenia pomocy PUP w aspekcie zmian ustawy o promocji (…) -   aktywizacja i rozwój klientów PUP.
 6. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych  w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy  z urzędem pracy  - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania-budowanie marki urzędu.
 7. Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów Urzędu Pracy. Doskonalenie form pracy doradcy instytucjonalnego i indywidualnego.  Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 8. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w praktyce Urzędów Pracy dotyczących profilowania, IPD, form wsparcia.
 9. Nowości w ochronie danych osobowych w urzędach pracy wg nowych rozporządzeń, w tym RODO w aspekcie ustawy o promocji (…).

10.  Nowości w przyznawaniu i zawieranie umów  o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację stanowisk pracy po zmianach do ustawy 
o promocji zatrudnienia (…) a dotyczących zastosowania RODO, pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

11.  Rynek pracy w 2020 zmiany i nowe rozwiązania wynagrodzenia organizacja i kompetencje w urzędach pracy. Zmiany na rynku pracy w 2020 roku, jak skutecznie realizować zadania i osiągać wysokie wskaźniki ich realizacji. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy.

12.  RODO w specyfice Urzędów Pracy - kompleksowe szkolenie z zakresu  dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.

13.   Ochrona danych osobowych a rola urzędów pracy wg nowego rozporządzenia RODO i przepisów krajowych.

14.  Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego  w praktyce PUP.

15.  Nowe przepisy obsługi i zatrudniania  cudzoziemców w Polsce  – nowe zadania urzędów pracy.

16.  Kodeks Postępowania Administracyjnego a ustawa o promocji (…) w działaniach urzędów pracy.

17.  Współpraca międzystanowiskowa  kluczowych stanowisk w Urzędach Pracy w ramach zmian ustawy o promocji (...) i CAZ-ów.

18.  Pomoc klientom urzędu pracy w aktywizacji, wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nowe zadania urzędu od 2020 roku - zatrudnienie wspomagane  dla niepełnosprawnych, współpraca z agencją zatrudnienia.

19.  Pracownik Urzędu Pracy, jako doradca klienta – nowy wymiar i jakość obsługi w Urzędach Pracy.

20.  Doradca klienta oraz doradca instytucjonalny w aspekcie zmian w strukturze stanowisk PUP.

21.  Doradca indywidualny, doradca instytucjonalny – zadania, kompetencje, efektywność.

22.  Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych.

23.  Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach nowych  form aktywizacji. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staże, PSU  oraz realizacja bonów i innych dofinansowań.

24.  Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców- rekrutacja i selekcja a rola pośrednika i doradcy,  rola marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP.

25.   Indywidualizacja bezrobotnego w pracy pracowników CAZ.

26.  Centra Aktywizacji Zawodowej – współpraca, nowe wyzwania, nowe kierunki działania na
w aspekcie zmian w strukturze Urzędów Pracy.

27.  Nowe regulacje prawne przyznawania jednorazowych środków na działalność gospodarczą
i doposażeń stanowisk pracy FP- nowe rozporządzenie.

28.  Promocja zatrudnienia – aktywne formy wsparcia. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla poszukujących pracy. Warsztaty jak zaplanować rozwój zawodowy – realizacja PO WER, RPO , programów specjalnych, programów regionalnych  i innych form wsparcia dla osób młodych i po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych.

29.  Nowości w dotacjach i refundacjach FP i PFRON  wg nowych aktów prawnych .

30.  Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ - - zmiany  w KPA oraz  ustawie o promocji zatrudnienia  (…) dotyczącymi stosowania rozporządzeniem KE 2016/679  RODO .

31.   Nowości w windykacji świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym
i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA  oraz  ustawie o promocji zatrudnienia (…) dotyczących stosowania rozporządzenia KE 2016/679 RODO.

32.  Rozpatrywanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację stanowisk pracy w aspekcie nowych przepisów dotyczących wprowadzenie zasady RODO do ustawy  o promocji zatrudnienia (…).

33.  Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy , zasady przyznawania pomocy publicznej,  prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów  ze środków.

34.   Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy,  IPD,  formy pomocy po usunięciu profilowania.

35.  Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy oraz doradców zawodowych.

36.  Nowe instrumenty i usługi rynku pracy w aktywizacji bezrobotnych z pomocą de minimis.

37.  Nowe przepisy dot. realizacji staży, bonów stażowych  w urzędach pracy.

38.  Przegląd nowych form aktywizacji w 2020 roku – bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, dofinansowania pracodawcy z pomocą de minimis.

39.  Rola agencji zatrudnienia, współpraca z Urzędami Pracy.

40.   Audyt, kwalifikowalność VAT w projektach urzędów pracy, monitoring rzeczowy i finansowy
w ramach RPO i PO WER, wskaźniki, kwalifikowalność uczestników, wskaźniki kwalifikacji zawodowych.

41.  Nowości w realizacji projektów  realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców. Monitorowanie wskaźników, rozliczenia.

42.  Nowe możliwości pozyskania dofinasowania. Działania naprawcze do systemu wdrażania projektów  urzędów pracy w związku z wynikami audytów KE  w zakresie podatku vat w przypadku niektórych form wsparcia finansowanych z Funduszu Pracy.

43.  Agencje zatrudnienia oraz inne podmioty – nowy wymiar współpracy z Urzędami Pracy.

44.  Doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja  i selekcja. Assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP.

45.  KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zmiany na rynku pracy w 2020 roku, jak skutecznie realizować zadania i osiągać wysokie wskaźniki ich realizacji. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy.

46.  Media społecznościowe jako sposób realizacji zadań Publicznych Służb Zatrudnienia. Promocja usług i instrumentów rynku pracy. Odpowiedź na potrzeby klientów urzędu pracy – tworzenie i modyfikacja IPD.

47.  Tworzenie nowych miejsc pracy, procedury rejestracyjne działalności gospodarczej. Procedury administracyjne rejestracji działalności gospodarczej.- Formularze rejestracyjne. Formy opodatkowania i koszty ubezpieczeń społecznych.

48.   Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu maki i wizerunku. Budowanie własnej marki oraz metody rozwoju kompetencji. Zarządzanie własnymi talentami  podczas planowania ścieżki kariery zawodowej.

49.  Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

50.  Nowe działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców
w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom w 2020 roku.

51.  Dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Wsparcie pracodawcy i zatrudnionych pracowników - priorytety wydatkowania środków z KFS  w 2020 roku.

52.  Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy z urzędu. Zatrudnienie za granicą – zaliczenie stażu pracy w Polsce. Wnioski dotyczące rejestracji i przyznania świadczeń.

53.   Tworzenie nowych miejsc pracy, procedury rejestracyjne działalności gospodarczej. Procedury administracyjne rejestracji działalności gospodarczej. Formy opodatkowania i koszty ubezpieczeń społecznych. Możliwości finansowania działalności gospodarczej. Dotacje z urzędu na otworzenie działalności gospodarczej,  wyposażenie stanowisk z urzędu pracy oraz pomoc w ramach programu – „wsparcie na starcie”.

54.   Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców w 2020 r. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

55.  Możliwości pozyskania dofinasowania. Jakie są kierunki i zasady dofinansowania?

56.  Szkolenia dla bezrobotnych w praktyce, bony szkoleniowe,

57.  Polska  Rama Kwalifikacji Zawodowych a działania urzędów pracy.

58.  System kwalifikacji w Polsce i UE, Europejska Rama Kwalifikacji Zawodowych.

59.  Marketing i sprzedaż usług oraz instrumentów rynku pracy – efektywność działań urzędu pracy.

60.  Kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, ocena pracownicza w Urzędach Pracy – warsztat
na dokumentacji wg zmian w ustawie o promocji (…).

61.  Rozliczanie świadczeń Funduszu Pracy, zasady podziału, FP. Transfer świadczeń

62.  Świadczenia FP – podział, rozliczenia, osoby uprawnione.

63.  Procedura administracyjna w CAZ.

64.  Obsługa trudnego klienta w tym klienta oporującego, wypalenie zawodowe, walka ze stresem.

65.   Dokumentacja ZUS-owska w Urzędach Pracy – wskazówki.

66.  Zamówienia publiczne w Urzędach Pracy,  usługi szkoleniowe, komputerowe, biurowe i inne.

67.  Współpraca z pracodawcami – nowe metody aktywizacji i utrzymywania kontaktu z nowymi pracodawcami.

68.  Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów,  kompetencji
i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu
i szybkiej realizacji ofert pracy.

69.  Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.

70.  Ewidencja księgowa w Urzędach Pracy: syntetyka i analityka w aspekcie sprawozdań oraz zestawień przychodów i kosztów.

71.  Ewidencja księgowa w aspekcie nowych przepisów dot. kont,  klasyfikacja środków trwałych.

72.  Zamknięcie roku budżetowego, rachunek zysków i strat.

73.  Polityka bezpieczeństwa w urzędach pracy – nowy obowiązek PUP.

74.  Zamówienia publiczne - nowa dokumentacja. Szkolenia a zamówienia publiczne.

75.  Centra Aktywizacji Zawodowej a standardy – nowa dokumentacja w stanowiska pracy w Powiatowych Urzędach Pracy, obieg klienta, ścieżki aktywizacji.

76.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia z tytułu bezrobocia. Procedury,  transfer świadczeń.  Współpraca WUP – PUP. Zatrudnianie cudzoziemców.

77.  Windykacja w aspekcie prawnym świadczeń nienależnie pobranych – umowy, regulaminy.

78.  Formy zabezpieczeń i działania urzędów pracy podejmowane w celu dochodzenia zwrotu tych form wsparcia.

79.  Diagnozowanie zapotrzebowania klientów PUP na informacje edukacyjne i zawodowe oraz
na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

80.  Aktywizacja bezrobotnych, planowanie spotkań, giełd i targów pracy. Prawidłowe ewidencjonowanie współpracy z instytucjami i bezrobotnymi. Marketing internetowy.

81.  Pośrednictwo i poradnictwo pracy dla pracodawców.

82.  Trendy rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne.

83.  Terapia zachowań w pracy doradcy klienta w tym klienta zaburzonego.

84.  Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych.

85.  Planowanie i aktywizacja osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia wraz z możliwymi dofinansowaniami pracodawcy.

86.  Współpraca między stanowiskowa, podniesienie poziomu obsługi klienta w Urzędach Pracy w aspekcie ustawy o promocji (...).

87.  Metody aktywizacji stosowane przez agencje zatrudnienia (w tym prywatne) a Urzędy Pracy.

88.  Kodeks Postępowania Administracyjnego, prowadzenie postępowań, decyzje administracyjne.

89.  Procedura administracyjna, postępowanie skargowe, petycje, orzecznictwo.

90.   Obsługa trudnego klienta w tym klienta oporującego – metody komunikacji i aktywizacji.

91.  Praca z trudnym klientem w tym niepełnosprawnym – elementy asertywności, kontroli stresu.

92.  Analiza i diagnoza rynku pracy, lokalne działania, strategie działania .

93.  Możliwości pozyskiwania nowych środków na działania PUP.

94.  Współpraca Urzędu Pracy w innymi podmiotami – OPS - ami, NGO-osami, KIS, CIS oraz pracodawcami.

95.  Wypalenie zawodowe - metody przeciwdziałania, trening antystresowy.

96.  Obsługa osób niepełnosprawnych, nowe przepisy.

97.  Etyka zawodowa, savoir-vivre w pracy urzędnika PUP.

98.  Szkolenie z zakresu komunikacji w zespole z elementami budowania zespołu.

99.  Profesjonalna obsługa klienta, dress-code, savoir-vivre.

100. Pracownik Urzędu Pracy – KPA, KP oraz ustawa o promocji (...), ustawa o pracownikach samorządowych (...)

101. Kontrola zarządcza, kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne, uprawnienia NIK.

102. Ustawa o finansach publicznych.

103. Aktywizacja niepełnosprawnych w urzędach pracy, PFRON.

104. Dyscyplina finansów publicznych w Urzędach Pracy.

105. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy.

106. Decyzje administracyjne od A do Z – warsztat dla urzędników.

107. Szkolenie z zakresu komunikacji w zespole z elementami budowania zespołu.

108. Dotacje i refundacje oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy w 2020 roku .

109. Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2020 roku FP-  realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia.

110. PFRON – udzielanie dotacji i refundacji, obsługa niepełnosprawnych.

111. Kodeks cywilny w praktyce Urzędów Pracy.

112. Ustawa o pomocy publicznej i jej zastosowanie w Urzędach Pracy z uwzględnieniem nowych przepisów.

113. Kadry i płace  od A do Z.

114. Pomoc publiczna de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy.

115. Rozliczanie delegacji, przepisy KP, kadry i płace w Urzędach Pracy.

116. Ustawa o pomocy społecznej, niebieska karta, asystent rodziny.

117. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

118. Autoprezentacja, prezentacja i wystąpienia publiczne.