Formularz Zgłoszenia

Oferta szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędów Pracy

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie realizacji nowych szkoleń zamkniętych dla pracowników Powiatowych Urzędów oraz Rad Rynku Pracy w wersji tradycyjnej oraz
w wersji e-learningowo-webinarowej.
Tematykę szkolenia dobieracie Państwo korzystając
z naszej nowej propozycji tematów lub może być to Państwa indywidualna propozycja.

Kiedy warto zorganizować szkolenie zamknięte?

♦   Do przeszkolenia grupa co najmniej 8 pracowników

♦   Zależy Państwu na tym, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym terminie i miejscu

♦   Oczekujecie Państwo, że szkolenie uwzględni indywidualne potrzeby Państwa Pracowników

♦   Wymagacie Państwo, by szkolenie przybliżyło Pracowników do poziomu kompetencji
i umiejętności, jakich od Nich oczekujecie

♦   Chcecie skorzystać Państwo ze sprawdzonych i efektywnych programów szkoleniowych.

 

Ponadto podjęliśmy decyzję o nowej formie  szkoleń e-learningowych i webinarowych zamkniętych dla pracowników Powiatowych Urzędów oraz Rad Rynku Pracy.

(udział min. 8 osób w urzędzie – cena za osobę  ustalana indywidualnie w zależności od  ilości osób). Szkolenie zawiera:

♦   prezentacje on-line, webinar,

♦    konsultacje szkoleniowca

♦    dodatkowe materiały on-line

♦    test sprawdzający

♦    zaświadczenie

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obydwu formach szkoleń.

 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM:
biuro@i-consulting.com.pl,
tel. (32) 7716113 do 14 fax. wew. 13 lub 506-141-045

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I ZAPOZNANIA SIĘ

Z NOWĄ TEMATYKĄ SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

 

WYKAZ - NOWE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

  1. Nowe rozwiązania i organizacja w urzędach pracy w aspekcie i po pandemii. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami rynku pracy. Wykorzystanie usług elektronicznych, on-line w obsłudze bezrobotnych oraz pracodawców – bezpieczny i szybki dostęp do programów w rynku pracy.

  2. Wykorzystanie usług elektronicznych w obsłudze klienta pup nowości w doręczeniach elektronicznych, załatwianie spraw z urzędami pracy drogą elektroniczną, podpisywanie dokumentów. Nowości w KPA.

  3. Nowe zadania urzędu pracy odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE. Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP – rola marketingu,  reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social  media, giełdy.

  4. Współpraca międzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Pośrednictwo i poradnictwo dla pracodawców, nowe formy wsparcia oraz wykorzystanie.

  5. Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze. Zasady współpracy i dokumentowania działań, z wykorzystaniem indywidualnego planu działania - planowanie, monitorowanie i realizacja.

  6. Ergonomia stanowiska pracy biurowej w urzędach pracy – minimalizacja ryzyka. Zbilansowana dieta w pracy biurowej.

  7. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy. Jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP.

  8. Doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP - aktywizacja i rozwój klientów PUP.  Warsztat dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów.

  9. Współpraca międzystanowiskowa w powiatowych urzędach pracy - warsztaty podwyższające kompetencje i umiejętności pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów.

  10. Praca doradcy klienta instytucjonalnego (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, podstawy prawne współpracy urzędu pracy z pracodawcami, dokumentowanie współpracy z pracodawcami) i indywidualnego, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  11. Obsługa i aktywizacja  trudnego klienta w urzędzie pracy  – metody komunikacji i aktywizacji. Praca z trudnym klientem w tym osobą niepełnosprawną. Jak walczyć z wypaleniem zawodowym.

  12. Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP, obsługa klienta.

  13. Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami. Pośrednictwo i poradnictwo dla pracodawców.

  14. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy. Jak skutecznie świadczyć pomocy klientom PUP.

  15. Doskonalenie kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy świadczenia pomocy PUP - aktywizacja i rozwój klientów PUP.  Warsztat dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów.

  16. Praca doradcy klienta instytucjonalnego (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, podstawy prawne współpracy urzędu pracy z pracodawcami, dokumentowanie współpracy z pracodawcami) i indywidualnego, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  17. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych  w realizacji zadań PUP. Jak zachęcić pracodawcę do współpracy  z urzędem pracy - promocja usług i instrumentów rynku pracy. Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia, nowe wyzwania-budowanie marki urzędu.

  18. Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów Urzędu Pracy. Doskonalenie form pracy doradcy instytucjonalnego i indywidualnego.

  19. Nowości w przyznawaniu i zawieranie umów o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację stanowisk pracy po zmianach do ustawy o promocji zatrudnienia(…) a dotyczących zastosowania RODO, pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

  20. RODO w specyfice Urzędów Pracy - kompleksowe szkolenie z zakresu  dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.

  21. Nowe przepisy obsługi i zatrudniania  cudzoziemców w Polsce  – nowe zadania Urzędów Pracy.

  22. Kodeks Postępowania Administracyjnego a ustawa o promocji (…) w działaniach Urzędów Pracy.

  23. Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przez PUP w ramach nowych form aktywizacji. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staże, PSU  oraz realizacja bonów i innych dofinansowań.

  24. Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja a rola pośrednika i doradcy, rola marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP.

  25. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - praktyczne i prawne aspekty związane z ubieganiem się i przyznawaniem środków na aktywizację pracodawcy i pracowników. Wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring.

  26. Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja składek ZUS, KFS, bony stażowe, zatrudnieniowe, PSU, prace interwencyjne, roboty publiczne. Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcą.

  27. Nowości w dotacjach i refundacjach FP i PFRON  wg nowych aktów prawnych.

  28. Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ.

  29. Nowości w windykacji świadczeń nienależnie pobranych w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w KPA.

  30. Nowości w rozliczaniu i monitorowaniu umów na aktywne formy w urzędach pracy, zasady przyznawania pomocy publicznej,  prawidłowe wydatkowanie oraz dokumentowanie zakupów  ze środków.

  31. Nowe przepisy dot. realizacji staży, bonów stażowych w urzędach pracy.

  32. Przegląd nowych form aktywizacji – bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, dofinansowania pracodawcy z pomocą de minimis.

  33. Rola agencji zatrudnienia, współpraca z Urzędami Pracy.

  34. Audyt, kwalifikowalność VAT w projektach urzędów pracy, monitoring rzeczowy i finansowy w ramach RPO i PO WER, wskaźniki, kwalifikowalność uczestników, wskaźniki kwalifikacji zawodowych.

  35. Nowe możliwości pozyskania dofinasowania. Działania naprawcze do systemu wdrażania projektów  urzędów pracy w związku z wynikami audytów KE  w zakresie podatku vat w przypadku niektórych form wsparcia finansowanych z Funduszu Pracy.

  36. Agencje zatrudnienia oraz inne podmioty – nowy wymiar współpracy z Urzędami Pracy.

  37. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP.

  38. Media społecznościowe jako sposób realizacji zadań Publicznych Służb Zatrudnienia. Promocja usług i instrumentów rynku pracy. Odpowiedź na potrzeby klientów urzędu pracy – tworzenie i modyfikacja IPD.

  39. Tworzenie nowych miejsc pracy, procedury rejestracyjne działalności gospodarczej. Procedury administracyjne rejestracji działalności gospodarczej. Formularze rejestracyjne. Formy opodatkowania i koszty ubezpieczeń społecznych.

  40. Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu maki i wizerunku. Budowanie własnej marki oraz metody rozwoju kompetencji. Zarządzanie własnymi talentami  podczas planowania ścieżki kariery zawodowej.

  41. Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

  42. Nowe działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców
  w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

  43. Szkolenia dla bezrobotnych w praktyce, bony szkoleniowe,

  44. Polska  Rama Kwalifikacji Zawodowych a działania urzędów pracy.

  45. System kwalifikacji w Polsce i UE, Europejska Rama Kwalifikacji Zawodowych.

  46. Marketing i sprzedaż usług oraz instrumentów rynku pracy – efektywność działań urzędu pracy.

  47. Kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, ocena pracownicza w Urzędach Pracy – warsztat na dokumentacji wg zmian w ustawie o promocji (…).

  48. Rozliczanie świadczeń Funduszu Pracy, zasady podziału, FP. Transfer świadczeń.

  49. Świadczenia FP – podział, rozliczenia, osoby uprawnione.

  50. Procedura administracyjna w CAZ.

  51. Dokumentacja ZUS-owska w Urzędach Pracy – wskazówki.

  52. Zamówienia publiczne w Urzędach Pracy,  usługi szkoleniowe, komputerowe, biurowe i inne.

  53. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.

  54. Ewidencja księgowa w Urzędach Pracy: syntetyka i analityka w aspekcie sprawozdań oraz zestawień przychodów i kosztów.

  55. Ewidencja księgowa w aspekcie nowych przepisów dot. kont,  klasyfikacja środków trwałych.

  56. Zamknięcie roku budżetowego, rachunek zysków i strat.

  57. Polityka bezpieczeństwa w urzędach pracy – nowy obowiązek PUP.

  58. Zamówienia publiczne - nowa dokumentacja. Szkolenia a zamówienia publiczne.

  59. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia z tytułu bezrobocia. Procedury,  transfer świadczeń.  Współpraca WUP – PUP.  Zatrudnianie cudzoziemców.

  60. Windykacja w aspekcie prawnym świadczeń nienależnie pobranych – umowy, regulaminy.

  61. Formy zabezpieczeń i działania urzędów pracy podejmowane w celu dochodzenia zwrotu tych form wsparcia.

  62. Aktywizacja bezrobotnych, planowanie spotkań, giełd i targów pracy. Prawidłowe ewidencjonowanie współpracy z instytucjami i bezrobotnymi. Marketing internetowy.

  63. Pośrednictwo i poradnictwo pracy dla pracodawców.

  64. Trendy rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne.

  65. Terapia zachowań w pracy doradcy klienta w tym klienta zaburzonego.

  66. Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych.

  67. Współpraca między stanowiskowa, podniesienie poziomu obsługi klienta w Urzędach Pracy w aspekcie ustawy o promocji(...).

  68. Metody aktywizacji stosowane przez agencje zatrudnienia (w tym prywatne) a Urzędy Pracy.

  69. Obsługa trudnego klienta w tym klienta oporującego – metody komunikacji i aktywizacji.

  70. Praca z trudnym klientem w tym niepełnosprawnym – elementy asertywności, kontroli stresu.

  71. Analiza i diagnoza rynku pracy, lokalne działania, strategie działania .

  72. Wypalenie zawodowe - metody przeciwdziałania, trening antystresowy.

  73. Obsługa osób niepełnosprawnych, nowe przepisy.

  74. Etyka zawodowa, savoir-vivre w pracy urzędnika PUP.

  75. Szkolenie z zakresu komunikacji w zespole z elementami budowania zespołu.

  76. Profesjonalna obsługa klienta, dress-code, savoir-vivre.

  77. Pracownik Urzędu Pracy – KPA, KP oraz ustawa o promocji (...), ustawa o pracownikach samorządowych (...)

  78. Kontrola zarządcza, kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne, uprawnienia NIK.

  79. Ustawa o finansach publicznych.

  80. Dyscyplina finansów publicznych w Urzędach Pracy.

  81. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy.

  82. Szkolenie z zakresu komunikacji w zespole z elementami budowania zespołu.

  83. Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy FP - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia.

  84. Kodeks cywilny w praktyce Urzędów Pracy.

  85. Ustawa o pomocy publicznej i jej zastosowanie w Urzędach Pracy z uwzględnieniem nowych przepisów.

  86. Kadry i płace od A do Z.